Điều chỉnh Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)

Điều chỉnh Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 768/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tấn Đồ, phường 4, thành phố Tân An:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ Phường 4 (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.748,9 m2 (mười một ngàn, bảy trăm bốn mươi tám phẩy chín mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.582,3 m2 (sáu ngàn, năm trăm tám mươi hai phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 tại thửa đất số 156, diện tích 11.748,9 m2 đất ở tại đô thị và phần diện tích 6.582,3 m2 đất giao thông, công viên cây xanh, thuộc tờ bản đồ số 49 Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 19-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/12/2020 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 16/12/2020.

Nội dung sau khi điều chỉnh:

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.748,9 m2 (mười một ngàn, bảy trăm bốn mươi tám phẩy chín mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.582,3 m2 (sáu ngàn, năm trăm tám mươi hai phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh: 6.500 m² và đất khu xử lý nước thải: 82,3 m²), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 156, đất ở tại đô thị và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/12/2023 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 26/12/2023.

Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 28/9/2022.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Tấn đồ, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An (UBND thành phố Tân An đính chính nội dung sai sót tại Văn bản số 5741/UBND-QLĐT ngày 19/12/2023):

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 156 và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An do Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên sử dụng (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 04/9/2021):

Nội dung trước khi điều chỉnh

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.748,9 m2 (mười một ngàn, bảy trăm bốn mươi tám phẩy chín mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.582,3 m2 (sáu ngàn, năm trăm tám mươi hai phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh: 6.500 m² và đất khu xử lý nước thải: 82,3 m²), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 156, đất ở tại đô thị và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/12/2023 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 26/12/2023.

Nội dung sau khi điều chỉnh:

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ phường 4, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.482,8 m2 (mười một ngàn, bốn trăm tám mươi hai phẩy tám mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.848,4 m2 (sáu ngàn, tám trăm bốn mươi tám phẩy bốn mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh: 6.766,1 m² và đất khu xử lý nước thải: 82,3 m²), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 156, đất ở tại đô thị và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/12/2023 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 26/12/2023.

Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 và Văn bản số 5741/UBND-QLĐT ngày 19/12/2023.

Theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê (nếu có) để Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên có trách nhiệm:

Thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên qua theo đúng quy định của pháp luật;  trường hợp khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 3006/QD-UBND ngày 09/4/2023 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm