Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng thuê đất tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng thuê đất tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng thuê đất tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng thuê đất tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An như sau:

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty TNHH Anh Hồng thuê diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, trong đó có 106.153 m2 (gồm 54.553 m2 đất xây dựng đường giao thông và 51.600 m2 đất trồng cây xanh) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp không phải trả tiền thuê đất.

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công do UBND xã Đức Lập Hạ quản lý được Công ty TNHH Anh Hồng bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thời hạn thuê đất: 50 năm (năm mươi năm) tính từ ngày ký Quyết định này.

Vị trí ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2 (được hợp nhất từ 2 thửa đất, tờ bản đồ số 6, 11 thửa đất tờ bản đồ số 1 và 83 thửa đất tờ bản đồ số 5), tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo trích đo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 24/7/2006.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Anh Hồng, Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng, trong đó có:

+ Diện tích 436.600 m2 (bốn trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm mét vuông) cho thuê đất trả tiền hàng năm.

+ Diện tích 115.816 m² (một trăm mười lăm ngàn tám trăm mười sáu mét vuông) đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/02/2057.

Nguồn gốc đất: Đất công và đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2023, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngáy 05/12/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.”

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng ngày 07/11/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh: không thay đổi cơ cấu sử dụng đất (chỉ thay đổi hình thức sử dụng đất), cụ thể:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Anh Hồng, Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đức Đức Hòa III – Anh Hồng, trong đó có:

+ Diện tích 436.600 m2 (bốn trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm mét vuông) cho thuê đất trả tiền hàng năm.

+ Diện tích 115.816 m² (một trăm mười lăm ngàn tám trăm mười sáu mét vuông) đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/02/2057.

Nguồn gốc đất: Đất công và đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2023, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngáy 05/12/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Anh Hồng, Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đức Đức Hòa III – Anh Hồng, trong đó có:

+ Diện tích 436.600 m2 (bốn trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm mét vuông) cho thuê đất trả tiền hàng năm và cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 115.816 m² (một trăm mười lăm ngàn tám trăm mười sáu mét vuông) đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/02/2057.

Nguồn gốc đất: Đất công và đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 29-2023, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngáy 05/12/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 402.160,3 m2; Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần với diện tích 34.439,7 m2.”

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Anh Hồng, Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng, trong đó có:

+ Diện tích 436.600 m2 (bốn trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm mét vuông) cho thuê đất trả tiền hàng năm và cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 115.816 m² (một trăm mười lăm ngàn tám trăm mười sáu mét vuông) đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/02/2057.

Nguồn gốc đất: Đất công và đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2023, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngáy 05/12/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 402.160,3 m2; Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần với diện tích 34.439,7 m2.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Anh Hồng, Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng, trong đó có:

+ Diện tích 435.545 m2 (bốn trăm ba mươi lăm ngàn năm trăm bốn mươi lăm mét vuông) cho thuê đất trả tiền hàng năm và cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 116.871 m² (một trăm mười sáu ngàn tám trăm bảy mươi mốt mét vuông) đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/02/2057.

Nguồn gốc đất: Đất công và đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2023, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 05/12/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 366.346,2 m2; Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần với diện tích 69.198,8 m2.”

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng ngày 07/11/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 4144/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Anh Hồng,  Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng, trong đó có:

+ Diện tích 435.545 m2 (bốn trăm ba mươi lăm ngàn năm trăm bốn mươi lăm mét vuông) cho thuê đất trả tiền hàng năm và cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 116.871 m² (một trăm mười sáu ngàn tám trăm bảy mươi mốt mét vuông) đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/02/2057.

Nguồn gốc đất: Đất công và đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2023, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 05/12/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 366.346,2 m2; Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần với diện tích 69.198,8 m2.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Anh Hồng, Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 552.416 m2 (năm trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm mười sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng, trong đó có:

+ Diện tích 446.081,2 m2, gồm: 355.440,5 m2 cho thuê đất trả tiên hàng năm và cho thuê đất trả tiền một lần; 90.640,7m2 đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp (theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 208.360,7 m2; Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần với diện tích 147.079,8m2.

+ Diện tích 106.334,8 m2, gồm: 80.104,5 m2 cho thuê đất trả tiền hàng năm và 26.230,3 m² đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp (theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ), thuộc phần diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh giảm tại Văn bản số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018 (diện tích 103.700 m2) và do làm Đường tỉnh 823B (diện tích 2.634,8 m2). Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/02/2057.

Nguồn gốc đất: Đất công và đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2023, số 31-2023, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 05/12/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2023.”

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018 về việc đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020; phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4144/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng ngày 07/11/2023.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Hợp đồng thuê đất, Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có); cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định.

Trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm