Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10024/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương
Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10024/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương.

Theo đó điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 10024/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh thành nội dung như sau:

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Tân Thạnh: Trước khi điều chỉnh: “Cho phép Công ty TNHH Hoàng Hương (địa chỉ trụ sở chính: Số 11, ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An): Chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 110.047 m² (một trăm mười ngàn không trăm bốn mươi bảy mét vuông). Giao diện tích 20.489 m² (hai mươi ngàn, bốn trăm tám mươi chín mét vuông) đất công do Nhà nước quản lý cho Công ty TNHH Hoàng Hương (địa chỉ trụ sở chính: Số 11, ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

Trong tổng diện tích 130.536 m² (một trăm ba mươi ngàn, năm trăm ba mươi sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 60 m²) đất được giao và cho phép chuyển mục đích nêu trên có 34.826 m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất mặt nước. Mục đích sử dụng đất: đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Hoàng Hương để chuyển nhượng hoặc cho thuê. Loại đất: Từ đất lúa, đất bằng chưa sử dụng, đất giáo dục, đất rừng, đất hàng năm khác, đất giao thông, đất thủy lợi chuyển sang đất khu công nghiệp. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm) tính từ ngày ban hành Quyết định này. Vị trí, ranh giới khu đất: Các thửa đất số 491, 665, 492, 493, 673, 671, 517, 518 và một phần thửa đất số 544, 526, 525, 640, 519, 543, 506 và đất giao thông, thủy lợi (không có số thửa), tờ bản đồ số 8, tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 17/7/2009″.

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: 8-10, đường số 25A, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất với diện tích 130.536 m² (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau: Diện tích 97.401 m² (chín mươi bảy ngàn, bốn trăm lẻ một mét vuông) đất cụm công nghiệp: cho thuê đất có thu tiền thuê đất. Diện tích 33.135 m² (ba mươi ba ngàn, một trăm ba mươi lăm mét vuông, diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Vị trí, diện tích: Tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 8, tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 31/5/2023. Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 31/7/2059 (cùng thời hạn hoạt động của Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Hoàng Hương được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009; Công ty TNHH Hải Quốc Cường nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Hoàng Hương theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh; Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang (nay là Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An do chia tách từ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang) nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Công ty TNHH Hải Quốc Cường theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Vinh Khang; Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.” Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND huyện Tân Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An ngày 23/6/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Tân Thạnh:

Trước khi điều chỉnh: “Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: 8-10, đường số 25A, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất với diện tích 130.536 m² (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:  Diện tích 97.401 m² (chín mươi bảy ngàn, bốn trăm lẻ một mét vuông) đất cụm công nghiệp: cho thuê đất có thu tiền thuê đất. Diện tích 33.135 m² (ba mươi ba ngàn, một trăm ba mươi lăm mét vuông, diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Vị trí, diện tích: Tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 8, tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 31/5/2023.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: 8-10, đường số 25A, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất với diện tích 130.536 m² (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau: Diện tích 97.744 m² (chín mươi bảy ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn mét vuông) đất cụm công nghiệp: cho thuê đất có thu tiền thuê đất. Diện tích 32.792 m² (ba mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi hai mét vuông, diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Vị trí, diện tích: Tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 8, tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 31/5/2023”. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND huyện Tân Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An ngày 23/6/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 và Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện Tân Thạnh:

Trước khi điều chỉnh: “Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: 8-10, đường số 25A, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất với diện tích 130.536 m² (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau: Diện tích 97.744 m² (chín mươi bảy ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn mét vuông) đất cụm công nghiệp: cho thuê đất có thu tiền thuê đất. Diện tích 32.792 m² (ba mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi hai mét vuông, diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Vị trí, diện tích: Tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 8, tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 31/5/2023”.

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: 8-10, đường số 25A, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất với diện tích 130.536 m² (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:  Diện tích 97.975 m² (chín mươi bảy ngàn, chín trăm bảy mươi lăm mét vuông) đất cụm công nghiệp: cho thuê đất có thu tiền thuê đất. Diện tích 32.561 m² (ba mươi hai ngàn, năm trăm sáu mươi mốt mét vuông, diện tích chỉ giới đường đỏ là 60 m²) đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Vị trí, diện tích: Tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 8, tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 31/5/2023”.Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND huyện Tân Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 14/01/2021, Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An ngày 23/6/2022.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh Quyết định giao đất, cho thuê đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An: có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 10024/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 10024/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành./.

                                                                                                        N.K

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm