Điều chỉnh các Quyết định số 119/QĐ-UBND, Quyết định số 3740/QĐ-UBND, Quyết định số 1357/QĐ-UBND, Quyết định số 1551/QĐ-UBND, Quyết định số 12946/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Điều chỉnh các Quyết định số 119/QĐ-UBND, Quyết định số 3740/QĐ-UBND, Quyết định số 1357/QĐ-UBND, Quyết định số 1551/QĐ-UBND, Quyết định số 12946/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Ngày 07/02/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012, Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 (điều chỉnh tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 18/5/2017), Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 08/5/2017, Quyết định số 12946/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó quyết định điều chỉnh Điều 1 các Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012, Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 (điều chỉnh tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 18/5/2017), Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 08/5/2017, Quyết định số 12946/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh, cụ thể:

Điều chỉnh khoản b Điều 1 Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Thuận Long An diện tích 170.235,5 m2 (một trăm bảy mươi ngàn hai trăm ba mươi lăm phẩy năm mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận (đợt 1), trong đó có 41.893,5 m2 (bốn mươi mốt ngàn tám trăm chín mươi ba phẩy năm mét vuông, bao gồm 17.193,5 m2 đất cây xanh, 24.700 m2 đất giao thông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đấi đai năm 2003.

Thời hạn giao đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 22 tháng 6 năm 2059.

Vị trí ranh giới khu đất: Tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo 2 trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22/8/2011 và ngày 29/11/2011 (vị trí đất đã bồi thường và vị trí đất công).

a) Khu 1: Tại thửa đất số 16, tờ bản đố số 36 (được hợp nhất từ các thửa ở các tờ bản đồ số 27, 36), diện tích 52.547,5 m2 (năm mươi hai ngàn năm trăm bốn mươi bảy phẩy năm mét vuông) đất trong đó có 17.561,5 m2 (mười bảy ngàn năm trăm sáu mươi mốt phẩy năm mét vuông, bao gồm: 6.022,5 m2 đất cây xanh, 11.539 m2 đất giao thông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp. (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An đã chuyển nhượng dự án toàn bộ diện tích 52.547,5 m2 (khu 1) cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đoàn Kết theo Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh).

b) Khu 2: Tại thửa đất số 483, tờ bản đồ số 27 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 522 và các thửa đất số 483, 484, 520, 521 thuộc tờ bản đồ số 27; thửa đất số 314, 333, 341, 342, 344 thuộc tờ bản đồ số 36), diện tích 117.688 m2 (một trăm mười bảy ngàn sáu trăm tám mươi tám mét vuông) đất trong đó có 24.332 m2 (hai mươi bốn ngàn ba trăm ba mươi hai mét vuông, bao gồm: 11.171 m2 đất cây xanh, 13.161 m2 đất giao thông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp.”

Sau khi điều chỉnh:

 “Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 117.688 m2 (một trăm mười bảy ngàn sáu trăm tám mươi tám mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 89.136,4 m2 (tám mươi chín ngàn một trăm ba mươi sáu phẩy bốn mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 28.551,6 m² (hai mươi tám ngàn năm trăm năm mươi mốt phẩy sáu mét vuông) đất cây xanh, đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 483, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh về việc giảm diện tích dự án Cụm công nghiệp Đức Thuận; phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 12/5/2015; phù hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 2234725646, chứng nhận lần đầu ngày 22/6/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 11/6/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 21/01/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An ngày 06/12/2023;

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê quyền sử dụng đất với diện tích 21.925 m2 (hai mươi mốt ngàn chín trăm hai mươi lăm mét vuông) để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận (đợt 2); trong đó có 1.196 m2 (một ngàn một trăm chín mươi sáu mét vuông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp (đất giao thông) được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 22/6/2059.

Nguồn gốc đất: 1.300 m2 đất công (loại đất SON; hiện trạng là rãnh thoát nước tự nhiên; UBND tỉnh thống nhất cho thuê quyền sử dụng đất không thông qua đấu giá do khu đất nằm xen kẽ trong dự án) và 20.625 m2 đất hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Hòa xác nhận tại Bảng xác nhận các hộ đã nhận tiền ngày 09/6/2015.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 566, tờ bản đồ số 27 và các thửa đất số 50, 53, 80, 334 và 335, tờ bản đồ số 36 (thửa đất mới số 50, tờ bản đồ số 36), xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 13-2015 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An duyệt ngày 01/7/2015 (vị trí đất đã bồi thường và vị trí đất công).

Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 21.925 m2 (hai mươi mốt ngàn chín trăm hai mươi lăm mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 2), trong đó có:

+ Diện tích 20.298,6 m2 (hai mươi ngàn hai trăm chín mươi tám phẩy sáu mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 1.626,4 m² (một ngàn sáu trăm hai mươi sáu phẩy bốn mét vuông) đất cây xanh, đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Nguồn gốc đất: Diện tích 1.300 m2 đất công và diện tích 20.625 m2 đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 36, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi xây dựng tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 và Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An ngày 06/12/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh, cụ thể:

Điều chỉnh khoản b Điều 1 Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

 “Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 117.688 m2 (một trăm mười bảy ngàn sáu trăm tám mươi tám mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 89.136,4 m2 (tám mươi chín ngàn một trăm ba mươi sáu phẩy bốn mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 28.551,6 m² (hai mươi tám ngàn năm trăm năm mươi mốt phẩy sáu mét vuông) đất cây xanh, đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 483, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Sau khi điều chỉnh:

 “Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 117.688 m2 (một trăm mười bảy ngàn sáu trăm tám mươi tám mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 1), tronh đó có:

+ Diện tích 97.301,5 m2 (chín mươi bảy ngàn ba trăm lẻ một phẩy năm mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 20.386,5 m² (hai mươi ngàn ba trăm tám mươi sáu phẩy năm mét vuông) đất cây xanh, đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 483, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 19-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 21.925 m2 (hai mươi mốt ngàn chín trăm hai mươi lăm mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 2), trong đó có:

+ Diện tích 20.298,6 m2 (hai mươi ngàn hai trăm chín mươi tám phẩy sáu mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 1.626,4 m² (một ngàn sáu trăm hai mươi sáu phẩy bốn mét vuông) đất cây xanh, đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Nguồn gốc đất: Diện tích 1.300 m2 đất công và diện tích 20.625 m2 đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 36, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 21.925 m2 (hai mươi mốt ngàn chín trăm hai mươi lăm mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 2), trong đó có:

+ Diện tích 20.729 m2 (hai mươi ngàn bảy trăm hai mươi chín mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 1.196 m² (một ngàn một trăm chín mươi sáu mét vuông) đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Nguồn gốc đất: Diện tích 1.300 m2 đất công và diện tích 20.625 m2 đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân .

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 36, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 19-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An ngày 06/12/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh, cụ thể:

Tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh: không thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Tại Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh: không thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh (điều chỉnh tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh) sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê với diện tích 98.699 m2 (chín mươi tám ngàn sáu trăm chín mươi chín mét vuông) đất tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (giai đoạn 2- đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 84.048 m2 (tám mươi bốn ngàn không trăm bốn mươi tám mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

+ Diện tích 14.651 m2 (mười bốn ngàn sáu trăm năm mươi mốt mét vuông, gồm: đất giao thông với diện tích 12.487 m2, đất cây xanh với diện tích 2.164m2) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành bồi thường được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt Quyết toán chi phí bồi thường tại Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 11/5/2017.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 280 (được hợp nhất từ 52 thửa đất), tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 39-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 06/10/2016 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 18/10/2016 (vị trí đất đã bồi thường).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059 (theo thời gian hoạt động của dự án tại Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000123 chứng nhận lần đầu ngày 22/6/2009).”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 98.699 m2 (chín mươi tám ngàn sáu trăm chín mươi chín mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (giai đoạn 2- đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 81.564,1 m2 (tám mươi mốt ngàn năm trăm sáu mươi bốn phẩy một mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 17.134,9 m² (một bảy ngàn một trăm ba mươi bốn phẩy chín mét vuông) đất giao thông và đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 280, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 20-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh: không thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An ngày 06/12/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh, cụ thể:

Điều chỉnh khoản b Điều 1 Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 117.688 m2 (một trăm mười bảy ngàn sáu trăm tám mươi tám mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 97.301,5 m2 (chín mươi bảy ngàn ba trăm lẻ một phẩy năm mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 20.386,5 m² (hai mươi ngàn ba trăm tám mươi sáu phẩy năm mét vuông) đất cây xanh, đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 483, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 20-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Sau khi điều chỉnh:

 “Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê  đất với tổng diện tích 117.688 m2 (một trăm mười bảy ngàn sáu trăm tám mươi tám mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 102.313,3 m2 (một trăm lẻ hai ngàn ba trăm mười ba phẩy ba mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 15.374,7 m² (mười lăm ngàn ba trăm bảy mươi bốn phẩy bảy mét vuông) đất cây xanh, đất giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 483, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 21-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Tại Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh: không thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh (điều chỉnh tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh) sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 98.699 m2 (chín mươi tám ngàn sáu trăm chín mươi chín mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (giai đoạn 2- đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 81.564,1 m2 (tám mươi mốt ngàn năm trăm sáu mươi bốn phẩy một mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 17.134,9 m² (một bảy ngàn một trăm ba mươi bốn phẩy chín mét vuông) đất giao thông và đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 280, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 20-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Sau khi điều chỉnh:

“Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An (địa chỉ trụ sở chính Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 98.699 m2 (chín mươi tám ngàn sáu trăm chín mươi chín mét vuông) để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đức Thuận Long An (giai đoạn 2- đợt 1), trong đó có:

+ Diện tích 83.637,3 m2 (tám mươi ba ngàn sáu trăm ba mươi bảy phẩy ba mét vuông) cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Diện tích 15.061,7 m² (mười lăm ngàn không trăm sáu mươi mốt phẩy bảy mét vuông) đất giao thông và đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 22/6/2059.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân .

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 280, tờ bản đồ số 27, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 21-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 07/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/11/2023.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”

Tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh: không thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Tại Quyết định số 12946/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh: không thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An ngày 06/12/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Hợp đồng thuê đất, Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có); cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định.

Trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Thuận Long An phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012, Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 (điều chỉnh tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 18/5/2017), Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 và Quyết định số 12946/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2012, Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 (điều chỉnh tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 18/5/2017), Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 và Quyết định số 12946/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm